Novinky

7.10.2015: Share-PSI 2.0 Berlin Workshop: Maximising interoperability — core vocabularies, location-aware data and more

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2015 proběhne v Berlíně poslední z workshopů pořádaných v rámci projektu Share-PSI 2.0. Tentokrát bude workshop zaměřen na interoperabilitu, využívání slovníků a prostorová data. Workshop pořádá Fraunhofer Institute for Open Communication Systems (Fraunhofer FOKUS).

V rámci workshopu by měly být diskutovány následující otázky:

 • Jak zajišťovat sémantickou interoperabilitu prostřednictví využívání slovníků a ontologií?
 • Jak pomoci poskytovatelům dat v zajišťování jejich interoperability?
 • Jak maximalizovat technickou interoperabilitu datových sad?
 • Jak v různých datových sadách reprezentovat údaje týkající se lokality a území?
 • Jak zajistit publikaci dat veřejné správy ve více jazycích?
 • Jak zajistit dlouhodobou dostupnost dat veřejné správy, tj. zajistit, že data budou nadále dostupná i poté, co byl ukončen projekt, v rámci kterého byla data vytvořena, nebo poté, co přestal existovat jejich poskytovatel?

Workshop je otevřen všem potenciálním zájemcům, nicméně pro aktivní účast je třeba odevzdat krátký příspěvek. Návrhy diskusních bloků je třeba odevzdat do 25. října 2015. Pokud chcete na workshopu vystoupit s přednáškou, prosím odevzdejte Váš příspěvek v rozsahu max. 5 stran do 17. října 2015. Bližší informace naleznete na webových stránkách workshopu.

Na základě tématu budou příspěvky zařazeny do jedné z následujících sekcí:

 • Interoperabilita mezi chytrými městy (Smart Cities)
 • Využívání prostorových dat
 • Evropský datový portál

Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí v rámci programu ICT Policy Support Programme, který součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0.

2.4.2015: Share-PSI 2.0 Krems Workshop: A self sustaining business model for open data

Ve dnech 20. a 21. května 2015 proběhne v rámci projektu Share-PSI 2.0 workshop zaměřený na otázku udržitelnosti publikace a využívání otevřených dat. Workshop pořádá Danube University Krems (Centre for E-Governance) zároveň s konferencí CeDEM 2015.

Cílem workshopu je identifikace praktik podporujících komerční využívání otevřených dat, informací veřejného sektoru (PSI) a Big Data. Tyto praktiky by měly usnadňovat vznik společností využívajících dostupná data pro tvorbu nových služeb či produktů, nebo by měly podporovat dlouhodobě udržitelnou publikaci otevřených dat orgány veřejné správy. Workshop je otevřen všem potenciálním zájemcům. Termín pro podání příspěvků je 20. dubna 2015. Bližší informace naleznete na webových stránkách workshopu.

Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí v rámci programu ICT Policy Support Programme, který součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0.

19.1.2015: Share-PSI 2.0 Timişoara Workshop: Určování priorit při publikaci otevřených dat a zapojení uživatelů

Evropský projekt Share-PSI 2.0 organizuje ve dnech 16. a 17. března 2015 workshop „Určování priorit při publikaci otevřených dat a zapojení uživatelů.“ Workshop se koná na půdě West University of Timişoara Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Rumunsko.

Workshop je otevřen všem zájemcům o otevřená data. Účast na workshopu je podmíněna zasláním návrhu diskusního bloku nebo přednášky. Příspěvek je třeba odeslat do 1. 2. 2015. Témata příspěvků mohou zahrnovat například:

 • Určování priorit při publikaci otevřených dat
  • Jaká jsou klíčová kritéria při určování, jaké datové sady primárně publikovat v podobě otevřených dat?
  • Jak vyvážit požadavky uživatelů a potřeby poskytovatelů dat při výběru datových sad k publikaci?
  • Měli by poskytovatelé dat stejného typu/kategorie (např. města, kraje) publikovat datové sady stejného typu (např. data o rozpočtech, data o městské hromadné dopravě)? Pokud ano, jak identifikovat společné typy datových sad a jak sjednotit způsob publikace těchto datových sad?
  • Mělo by být při výběru datových sad k publikaci zohledněn jejich potenciál pro komerční a nekomerční využití? Pokud ano, jak by měl být tento potenciál měřen či hodnocen?
  • Jak využít synergických efektů s jinými aktivitami probíhajícími v organizaci, resp. jak se vyhnout duplicitní práci při vytváření a správě katalogu datových sad organizace? Jak koordinovat činnosti týmů zabývajících se různými oblastmi, např. otevřenými daty, bezpečností informací, archivací, řízením výkonnosti organizace, řízením znalostí atd.?
 • Zapojení uživatelů
  • Jak mohou poskytovatelé dat komunikovat a spolupracovat s potenciálními uživateli jejich dat?
  • Jakými způsoby mohou uživatelé dat poskytovat zpětnou vazbu týkající se publikovaných dat?
  • Jak je zpětná vazba uživatelů využívána pro zvyšování kvality dat?
  • Měli by poskytovatelé dat sledovat a vyhodnocovat využívání poskytovaných dat a poptávku po datech? Pokud ano, jak?
  • Jak může vizualizace dat podpořit zapojení občanů do veřejného a politického života a jak může podpořit transparentnost veřejné správy?
 • Související otázky
  • Jak (pokud vůbec) mohou orgány veřejné správy reagovat na snahy soukromých subjektů a občanů vytvářet datové sady pomocí crowdsourcingu, které nahrazují datové sady, jež nebyly publikovány v podobě otevřených dat?
  • Jakou roli mohou hrát klauzule o zřeknutí se odpovědnosti nebo naopak o přijetí odpovědnosti v rámci informování uživatelů o rozsahu, v jakém jsou data deklarována jako úplná?
  • Jaké dimenze kvality dat je třeba uvažovat u různých typů datových sad?
  • Jaké jsou překážky a možná řešení zajištění dlouhodobé údržby datových sad?

Kromě prezentací a vystoupení budou mít účastníci workshopu řadu příležitostí diskutovat problémy a zkušenosti týkající se výběru datových sad k publikaci a komunikace a spolupráce s uživateli těchto dat v rámci tematicky zaměřených skupin účastníků workshopu. Zájemci se můžou workshopu zúčastnit jako:

 • vedoucí diskusního bloku – zaslaný příspěvek (max. 1-2 strany) by měl popsat Vámi navrhovaný diskusní blok,
 • přednášející – zaslaný příspěvek v délce do 5 stran by měl shrnovat Vaši přednášku,
 • účastník workshopu – ve Vašem příspěvku byste měli popsat, proč se chcete workshopu zúčastnit a jaká témata Vás zajímají.

V případě zájmu naleznete bližší informace na webových stránkách workshopu.

Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí v rámci programu ICT Policy Support Programme, který součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0.

24.9.2014: Share-PSI 2.0 Lisabon Workshop: Využívání otevřený dat pro komerční využití

Evropský projekt Share-PSI 2.0 organizuje ve dnech 3. a 4. prosince 2014 workshop „Využívání otevřený dat pro komerční využití.“ Workshop se koná v Lisabonu na půdě National Laboratory for Civil Engineering.

Workshop je otevřen všem zájemcům o otevřená data. Účast na workshopu je podmíněna zasláním krátkého příspěvku (position paper). Příspěvek je třeba odevzdat do 12. 10. 2014. Témata příspěvků mohou zahrnovat například:

 • příklady úspěšného komerčního využití otevřených dat,
 • bariery při využívání otevřených dat veřejné správy pro komerční využití,
 • zkušenosti z interakce mezi orgány veřejné zprávy a komerčními subjekty,
 • splněná očekávání a nečekané výsledky využívání otevřených dat v komerčním prostředí.

Kromě prezentací a vystoupení budou mít účastníci workshopu řadu příležitostí diskutovat problémy a zkušenosti s využíváním otevřených dat v komerčním prostředí v menších skupinách zájemců o jednotlivá témata navržená účastníky workshopu. Zájemci se tak můžou workshopu zúčastnit jako:

 • vedoucí diskusního bloku – zaslaný příspěvek by měl popsat Vámi navrhovaný diskusní blok (session),
 • přednášející – zaslaný příspěvek v délce do 5 stran by měl shrnovat Vaši přednášku,
 • účastník workshopu – ve Vašem příspěvku byste měli popsat, proč se chcete workshopu zúčastnit a jaká témata Vás zajímají.

V případě zájmu naleznete bližší informace na webových stránkách workshopu.

Současně s workshopem Share-PSI 2.0 je pořádán také workshop projektu LAPSI 2.0 (European Thematic Network on Legal Aspects of Public Sector Information). Kromě technických aspektů tak mohou účastníci diskutovat i právní aspekty otevřených dat.

Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí v rámci programu ICT Policy Support Programme, který součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0.

19.3.2014: Samos Workshop - Otevřená data a jejich využití pro inovace a zvýšení efektivity ve veřejné správě

Evropský projekt Share-PSI 2.0 organizuje ve dnech 30. 6. 2014 až 1. 7. 2014 workshop „Otevřená data a jejich využití pro inovace a zvýšení efektivity ve veřejné správě.“ Workshop hostí University of the Aegean na řeckém ostrově Samos současně s 5. konferencí Samos Summit s tématem „ICT-enabled Governance.

Workshop je otevřen všem zájemcům o otevřená data. Účast na workshopu je podmíněna zasláním krátkého příspěvku (position paper) na téma otevřených dat a jejich využívání v rámci veřejné správy. Příspěvek je třeba odevzdat do 13. 4. 2014. Témata příspěvků mohou zahrnovat například:

 • využívání otevřených dat ve veřejné správě pro inovace a zvýšení efektivnosti veřejné správy – přínosy otevřených dat pro veřejnou správu,
 • zvyšování efektivnosti služeb veřejné správy,
 • využití otevřených dat pro tvorbu politik,
 • nové a inovativní myšlenky, jak by společnost mohla využívat otevřená data a jak by otevřená data mohla pomoci zlepšit vládnutí,
 • nové přístupy ke zpracování a vizualizaci informací veřejného sektoru,
 • otevřená data a zapojení občanů – crowdsourcing a získávání informací,
 • komunikace mezi poskytovateli a konzumenty otevřených dat,
 • spolupráce komunit.

V případě zájmu naleznete bližší informace na webových stránkách workshopu.

Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí v rámci programu ICT Policy Support Programme, který součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0.

5.11.2013: Otevřená data Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ)

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zpracoval analýzu možností publikace dat v otevřené podobě ve spolupráci s OpenData.cz (konkrétně s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy). Ve své tiskové zprávě ČTÚ publikoval sadu datových množin, které zveřejní v otevřené podobě během let 2014-2015. Během práce na analýze jsme identifikovali řadu datových množin zpracovávaných na ČTÚ a ve spolupráci s ČTÚ jsme hodnotili přínosy a rizika jejich publikace v otevřené podobě. Výsledkem analýzy bylo určení řady datových množin k otevření. Jedná se o unikátní přístup k analýze dat úřadu z pohledu otevřenosti. Prozatím se vždy v případě daného úřadu hovořilo pouze o několika vybraných datových množinách. V tomto případě však byly prozkoumány všechny datové množiny daného úřadu a byly analyzovány možnosti jejich otevření. Byla taktéž hodnocena pracnost publikace, kvalita datových množin, rizika a přínosy otevřenosti jednotlivých datových množin.

25.10.2013: Nový projekt COMSODE.eu

Od 1. října 2013 spolupracujeme s kolegy ze Slovenska, Itálie a Nizozemí na společném výzkumném projektu COMSODE financovaném Evropskou unií. Cílem projektu je vytvořit softwarové komponenty a metodiky, které usnadní publikování a využívání otevřených dat. V rámci projektu budeme spolupracovat s řadou institucí v různých zemích EU a budeme publikovat jejich data v čisté a propojené podobě tak, aby jejich svobodné využití bylo co nejsnazší. Projekt začal teprve nedávno, novinky se budete postupně dozvídat přímo na webu projektu.

22.11.2012: Seminář na téma Zpřístupnění dat a informací

Ve čtvrtek 22.11.2012 jsme pod záštitou Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády za účasti řady zástupců institucí veřejné správy prezentovali výstupy naší práce na Koncepci katalogizace otevřených dat a na Metodice publikace otevřených dat. Na materiálech jsme spolupracovali s Ministerstvem vnitra. Detailní informace k semináři můžete nalézt na webu Vlády ČR.

22.11.2012: Seminář na téma Zpřístupnění dat a informací

Ve čtvrtek 22.11.2012 jsme pod záštitou Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády za účasti řady zástupců institucí veřejné správy prezentovali výstupy naší práce na Koncepci katalogizace otevřených dat a na Metodice publikace otevřených dat. Na materiálech jsme spolupracovali s Ministerstvem vnitra. Detailní informace k semináři můžete nalézt na webu Vlády ČR.

15.10.2012: Workshop Semanti-CS

V pondělí 15.10.2012 spolu-organizujeme workshop iniciativy Semanti-CS, kde budeme diskutovat s akademickými partnery možnosti otevřených dat na akademické půdě. Konkrétně se zaměříme na to, zda je možné rychle otevřít nějaká data dle principů Linked Data. Půjde nám především o motivaci - proč je dobré to tak udělat a co to přinese?. Workshop se koná při každoroční česko-slovenské konferenci Znalosti v Mikulově.

14.10.2012: Tutoriál Techniky a nástroje pro propojená data

V neděli 14.10.2012 organizujeme tutoriál, na kterém účastníkům ukážeme, co jsou Linked Data, jak s nimi mohou pracovat a co nového jim přináší. Tutoriál se koná při každoročně konané česko-slovenské IT konferenci Datakon v Mikulově.

11.10.2012: Zvaná přednáška Linked Data a jejich aplikace v praxi

Ve čtvrtek 11.10.2012 proběhne v Praze v Konferenčním centru TOWER 24. ročník konference Moderní databáze, kde předneseme zvanou přednášku na téma Linked Data a jejich aplikace v praxi. Konferenci pořádá firma Komix s.r.o. a účastní se jí zástupci českých IT firem. V rámci přednášky ukážeme, co Linked Data jsou a jaké jejich aplikace přinášejí možnosti jak ve světě otevřených dat na webu tak i ve světě dat uzavřených ve světě firmy.

14.9.2012: Úspěšný první rok OpenData.cz v rámci EU projektu LOD2

OpenData.cz se účastní prostřednictvím fakult MFF UK a FIS VŠE evropského výzkumného projektu LOD2. Projekt vyvíjí nástroje pro práci s Linked Data. Úkolem OpenData.cz je navrhnout, jak a proč aplikovat principy Linked Data na publikování otevřených dat o veřejných zakázkách (a také souvisejících dat, jako např. rozpočtů měst a obcí či demografických statistických údajů). Dne 14.9.2012 proběhl v Luxemburgu review meeting za účasti hodnotící komise EU. Práce týmu OpenData.cz byla hodnocena pozitivně. Výstupy (= data) z prvního roku řešení projektu budou brzy publikovány na tomto webu.

30.7.2012: Diplomová práce Linked open data for public sector information

Jindřich Mynarz, člen iniciativy OpenData.cz a nově také doktorand na FIS VŠE, publikoval svoji zajímavou diplomovou práci věnující se problematice Linked Data z pohledu veřejného sektoru. Diplomová práce je dostupná zde.

19.6.2012: Prezentace Linked Data pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dne 19. 6. 2012 jsme na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí představili principy a technologie Linked Data a možnosti jejich využití pro Evropský sociální fond v ČR. Přednáška demonstrovala, jak Linked Data usnadní integraci dat o projektech financovaných z fondu, které jsou v současnosti publikovány odděleně na řadě portálů ministerstva i dalších orgánů. Prezentace je volně k dispozici na SlideShare.

28.2.2012: Studie Otevřená data ve státní správě - Nová éra rozhodování

Za autorského přispění byla publikována studie na téma otevřených dat ve veřejné správě. Studie shrnuje, co jsou otevřená data a jaké výhody přinášejí pro veřejnost a veřejnou správu. Je volně dostupná zde.

28.2.2012: Seminář Otevřená data a veřejná správa: rakouské zkušenosti a jejich využití v ČR

Za aktivní účasti řady špiček v oboru otevřených dat z akademické, politické i neziskové sféry z ČR a Rakouska se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal seminář, na kterém byly prezentovány a diskutovány přínosy a problémy otevřených dat v ČR a v Rakousku. Zprávu ze semináře a slajdy ke stažení naleznete zde.

16. 2. 2012: Tutoriál Linked Data pro komunitu otevřených dat

Dne 16. 2. 2012 jsme na půdě MFF UK na Malostranském náměstí za nepříliš velké účasti uspořádali tutoriál, na kterém jsme představili základní principy a technologie Linked Data. Prezentace z tutoriálu je volně k dispozici na SlideShare.

Česky